ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
(правила використання сайту https://www.tamarachitaia.com/)
Викладений нижче Договір є офіційною пропозицією (офертою) від Фізичної особи-підприємця Чітая Тамари Олександрівни будь-якій юридичній або фізичній особі використовувати можливості сайту https://www.tamarachitaia.com/ для отримання інформаційно-консультаційних послуг на умовах, викладених у даному Договорі.

Дана оферта є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, що означає, що її умови є однаковими для всіх користувачів і не можуть бути змінені. У разі прийняття умов даної Угоди шляхом проставлення галочки під текстом: «Я погоджуюсь з умовами даної угоди» (акцепт оферти) фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті) та може завершити процедуру придбання послуг. Повним та беззастережним акцептом оферти є здійснення Замовником дій щодо виконання зазначених у оферті умов договору, у тому числі вчинення повної або часткової оплати за договором.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ1.1. За умовами даного Договору, Фізична особа-підприємець Чітая Тамара Олександрівна, що зареєстрована Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 04.12.2012 (номер запису в ЄДРПОУ 20740000000021590), далі іменується - Виконавець, зобов'язується надати Замовникові інформаційно-консультаційні послуги у сфері туризму (надалі - Послуги) з метою сприяння формуванню у Замовника позитивного образу обраної Замовником етно-географічної локації, відповідно до умов даного Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги Виконавця у повному обсязі.

1.2. Терміни в цьому Договорі вживаються в такому значенні:

Замовник - будь-яка фізична або юридична особа, яка користується сервісами Сайту, прийнявши умови даної Публічної оферти в повному обсязі.

Сайт – розташований в мережі Інтернет публічно доступний веб-сайт https://www.tamarachitaia.com/, всі права власності на який (в тому числі, права інтелектуальної власності) належать Виконавцю, який містить інформацію про послуги Виконавця.

Акцепт оферти — повне та беззаперечне прийняття умов даної Оферти, шляхом виконання Замовником дій, що виявляють намір купівлі Послуг.

Послуги – послуги з надання інформаційно-аналітичних матеріалів Виконавця в усній та/або письмовій формі, сприяння у виборі та/або бронюванні послуг (робіт) третіх осіб, надання рекомендацій та консультацій з метою сприяння формуванню у Замовника позитивного образу обраної Замовником етно-географічної локації. Робота Виконавця за Договором розуміється зокрема як інтелектуальна діяльність, пов'язана з підбором, співвідношенням, компіляцією інформації (фактів, відомостей), пов'язана з виконанням зобов'язань за Договором.

Перелік послуг у необхідних випадках встановлюється Сторонами шляхом підписання Додаткової угоди до даного Договору.

1.3. Замовник зобов'язаний ознайомитися з даним Договором перед замовленням Послуг. При замовленні Послуг, Замовник погоджується з умовами даного Договору.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту підтвердження Замовником своєї згоди з його умовами, шляхом встановлення відповідної позначки під час процедури замовлення Послуг. Проставлення відповідної позначки («галочки») про ознайомлення та погодження з умовами цього Договору та/або повна або часткова оплата Послуг, є безумовним і невід'ємним процесом придбання Послуг.

2.2. Факт встановлення відповідної позначки, як це зазначено в п. 2.1. або оплати Послуг, означає повну і безумовну згоду Замовника з умовами даного Договору після чого, відносини між Виконавцем та Замовником регулюються положеннями даного Договору, а в частині, не врегульований ним – нормами чинного законодавства України.

2.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в дану Публічну оферту, відображаючи внесені зміни на веб-сайті https://www.tamarachitaia.com/ без додаткового повідомлення Замовника. Продовження користування Сайтом та замовлення Послуг, після внесення змін до Договору, означає згоду Замовника з внесеними змінами. У разі незгоди з внесеними змінами, Замовник зобов'язаний припинити використовувати сервіси Сайту або Послуги Виконавця.

2.4. Погоджуючись з умовами даного Договору Замовник підтверджує зокрема наступне:

- Замовникові більше 18 років;

- Замовник володіє повною цивільною правоздатністю та дієздатністю;

- Замовник є власником або уповноваженою особою власника банківської картки, з якої здійснюються операції по оплаті замовлення;

- вся інформація, яку Замовник подає Виконавцеві є правдивою, точною, актуальною і повною;

- він розуміє, що Виконавець надає виключно інформаційно-консультаційні послуги та не несе відповідальності за якість безпосередньо туристичних послуг, послуг з перевезення, тощо, які Замовник отримує у інших суб'єктів господарювання.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН3.1. Замовник зобов'язується:

3.1.1 у строки, зазначені Виконавцем, надавати Виконавцю необхідні для надання Послуг відомості, а також надавати необхідні документи (копії, а в необхідних випадках – оригінали). Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне або недостовірне надання Замовником Відомостей у випадку, якщо це суттєво вплинуло на надання Виконавцем Послуг;

3.1.2 своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані Виконавцем Послуги відповідно до умов цього Договору та Додаткової угоди, якщо така укладена Сторонами;

3.1.3 у разі зміни своїх персональних даних, що мають значення для виконання Договору, Замовник зобов'язується негайно повідомити про це Виконавця в письмовому вигляді.

3.2. Виконавець зобов'язується:

3.2.1 надати Замовнику послуги на підставі даного Договору та Додаткової угоди (якщо таку укладено) на найвищому професійному рівні;

3.2.2 при наданні Замовнику Послуг за цим Договором та Додатковою угодою (Додатковими угодами) до нього (якщо такі укладено) зобов'язується діяти сумлінно та своєчасно;

3.2.3 використовувати персональні дані Замовника та відомості про Замовника, якщо вони будуть йому надані виключно з метою виконання зобов'язань – надання Послуг за Договором та Додатковою угодою (Додатковими угодами) до нього;

3.2.4 докладати зусиль для виконання своїх зобов'язань по безперебійній роботі Сайту і його сервісів.3.3. Замовник має право:

3.3.1 в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору за умови оплати Виконавцю фактично наданих ним Послуг та з урахуванням положень п. 4.5 даного Договору;

3.3.2. бути обізнаним про Послуги, їх вартість та строки надання;

3.3.3. на отримання якісних Послуг, що відповідають умовам цього Договору та діючому законодавству України.3.4. Виконавець має право:

3.4.1 надавати Послуги самостійно або за допомогою третіх осіб, залучених Виконавцем;

3.4.2 в односторонньому порядку змінювати кількість та якість надання послуг, зазначених у Додаткових угодах у разі, якщо Виконавець вважає це необхідним для досягнення мети цього Договору або якщо така зміна спричинена зовнішніми факторами, у тому числі сумлінними або несумлінними діями третіх осіб, а також міркуваннями безпеки Сторін чи обставинами непереборної сили;

3.4.3 в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору за умови негайного повернення Замовнику всіх сплачених ним грошових коштів за Договором, за винятком випадків зловмисної та недобросовісної поведінки Замовника;

3.4.4 збирати інформацію про замовлення Замовника на Сайті з метою повідомлення Замовника про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на Сайті;

3.4.5 Виконавець залишає за собою право відмовити Замовникові у наданні послуг або додатково запитати копії документів власника картки, якщо буде достатньо підстав вважати, що транзакція по пластиковій картці, за допомогою якої було сплачено замовлення, може бути визнана шахрайською;

3.4.6 з метою уникнення неправомірного використання банківських карток при оплаті, всі Замовлення, оформлені на Сайті і оплачені банківською карткою, можуть бути перевірені Виконавцем. Замовник, що оформив таке замовлення, зобов'язаний надати на надісланий Виконавцем запит дві сторінки паспорта власника банківської картки: розворот з фотографією, а також копію банківської картки з обох боків (номер картки необхідно закрити, крім останніх чотирьох цифр) електронною поштою у вигляді сканованих копій. У випадку не надання Замовником запитуваних документів у строк, зазначений у запиті Виконавця, або наявності сумнівів щодо їх достовірності, Виконавець залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення без повернення вартості Послуг.4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Замовник обізнаний про вартість Послуг Виконавця, яка розміщена на веб-сайті https://www.tamarachitaia.com/. Сторони залишають у себе право змінити зазначену суму шляхом підписання Додаткового угоди чи іншим шляхом, які не суперечать чинному законодавству України.

4.2. Замовник може оплатити Послуги платіжною карткою за допомогою системи он-лайн платежів LIQ PAY, запропонованою Сайтом або іншим способом, додатково обумовленим Сторонами.

4.2. Замовник вказує інформацію, пов'язану з платіжними картками, а саме: номер картки, термін дії, CVC/CVV-код та ім'я власника платіжної картки та надає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних та платіжних даних. Підтвердивши оплату Послуг, Замовник уповноважує Виконавця списати із вказаної ним платіжної картки вартість оплачених Послуг, включно з комісіями, відповідними націнками за переказ коштів, сумою можливої конвертації та курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати квитків.

4.3. На момент підтвердження замовлення за допомогою платіжної картки у Замовника повинно бути достатньо коштів для повної оплати Послуг, враховуючи можливі додаткові витрати, пов'язані з обробкою платежів, конвертацією валют чи курсовою різницею, баланс на платіжній карті повинен бути достатній для покриття усіх таких додаткових витрат.

4.4. Розрахунки між Виконавцем та Замовником проводяться в національній валюті України - гривні.

4.5. Сторони визнають та підтверджують, що у разі односторонньої відмови Замовника від виконання своїх зобов'язань або у разі небажання Замовника скористатися своїми правами на будь-якому етапі виконання Договору внесені кошти не підлягають поверненню Замовнику.

4.6. Виконавець протягом 5 (п'яти) днів з моменту надання Послуг надсилає Замовнику Акт про надання послуг (далі – Акт). Протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання Акту, Замовник зобов'язується передати Виконавцю (особисто, з кур'єром або поштою) Акт, підписаний зі свого боку, або мотивовану відмову від його підписання. У випадку наявності у Замовника зауважень та/або заперечень стосовно Послуг, що були надані Виконавцем та/або стосовно зазначених в Акті даних, Замовник повинен у вказаний вище у цьому пункті строк надати Виконавцю аргументовані письмові зауваження (заперечення), які повинні містити перелік таких зауважень (заперечень) та вимоги Замовника щодо виправлення помилок та/або недоліків. Замовник не має права мотивувати свої зауваження (заперечення) ненаданням Виконавцем послуг, не передбачених даним Договором. Зауваження (заперечення) Замовника повинні містити конкретну інформацію, однозначно тлумачитися і бути виражені кількісно.

4.7. У разі якщо у п'ятиденний строк вищезазначена відмова Виконавцю від Замовника не надійшла, Послуги вважаються прийнятими Замовником, а зобов'язання Виконавця за Договором – повністю та належно виконані.5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Під час дії Договору послуги, що надаються за Договором, мають рекомендаційний характер. Виконавець має право змінювати склад, перелік та кількість Послуг, зафіксованих у Додатковій угоді, у будь-який час дії Договору, у тому числі шляхом виключення позицій, проте не більше ніж на 40 відсотків сукупно. Виключення позицій із переліку Послуг може бути укладено шляхом усної угоди між Сторонами.

5.2. У разі виключення позицій із переліку Послуг, що надаються за Договором, Замовник має право скористатися будь-якою з виключених рекомендацій (Послуг) на власний страх та ризик та за рахунок власних коштів.

5.3. Виконавець не є постачальником чи спів-постачальником замовлених туристичних послуг, не може впливати на умови надання Послуги їх безпосереднім надавачем та не несе відповідальності у разі порушення ними умов надання туристичних послуг. Претензії, пов'язані з якістю наданих Перевізником Послуг, пред'являються безпосередньо Перевізнику.

5.4. Надані за Договором послуги, як окремо, так і в унікальній сукупності, Сторони визнають результатом інтелектуальної діяльності Виконавця. Зазначені результати можуть бути використані Замовником виключно з некомерційною метою. Комерційне використання можливе виключно за погодженням з Виконавцем шляхом укладання Додаткової угоди або іншого договору, у тому числі після закінчення терміну Договору.

5.5. У випадках порушення зазначених виключних прав Виконавець поряд з використанням інших застосовних способів захисту та заходів відповідальності, встановлених законодавством України, може вимагати на свій вибір від Замовника замість відшкодування збитків виплати компенсації у розмірі від десяти тисяч гривень до п'ятсот тисяч гривень, що визначається на розсуд Виконавця, виходячи з характеру порушення.

5.6. Виконавець не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Замовника за оплачені Послуги, якщо Замовник за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався придбаними Послугами.

5.7. Замовник несе відповідальність за порушення передбачених Договором (Додатковою угодою) термінів оплати Послуг, що надаються Виконавцем. У разі прострочення оплати, передбаченої Договором, Замовник сплачує Виконавцю неустойку у розмірі 0,1 % (нуль цілих одна десята відсотка) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

5.8. Якщо у Замовника виникають претензії до якості туристичних Послуг, Замовник погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Виконавця особі, що надає такі Послуги, а також звільняє Виконавця від усіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню шкоди, збитків і витрат, що виникли в результаті або у зв'язку з такими вимогами.

5.9. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні в результаті отримання Послуги або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди про надання туристичних Послуг.

5.10. Виконавець не гарантує відповідності якості Послуг партнерів Виконавця очікуванням Замовника.6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків згідно з цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажор),

6.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню умов Договору, мають надзвичайний, невідворотний, і непередбачений характер, і які сторони не могли передбачити або запобігти розумними заходами.

6.3. Під такими обставинами слід розуміти обставини, протидіяти яким неможливо, зокрема: обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійними лихами, перебої у роботі мереж зв'язку, відмова або відключення електропостачання, перебої у роботі та доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, перебої у роботі Сайту, перебої і збої у роботі серверів та програмного забезпечення, хакерські атаки, обставини у зв'язку із оновленнями програмного забезпечення, плановими та позаплановими технічними і профілактичними роботами на Сайті, дії або розпорядження будь-яких державних органів, значні несприятливі зміни будь-якого чинного законодавства, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу, непередбачувані дії чи бездіяльність третіх осіб, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись: ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокади, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріацію, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізицію, громадську демонстрацію, блокади, страйк, аварії, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, ембарго, заборону (обмеження) експорту/імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обставини, пов'язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями та інші обставини, які знаходяться поза межами розумного контролю сторін.

6.4. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Виконавець повідомляє про це Користувача протягом 5 (п'яти) календарних днів шляхом розміщення відповідного застереження на Сайті або надсилання електронного повідомлення.

6.5. Настання форс-мажорних обставин автоматично продовжує термін виконання Сторонами зобов'язань за даною Угодою.

6.6. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 30 (тридцяти) днів, Сторони повинні прийняти спільне рішення щодо подальших договірних відносин. При цьому кожна із Сторін має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань і в такому разі жодна із Сторін не матиме право відшкодування іншою Стороною можливих збитків.7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ7.1. Даній Договір набирає чинності з моменту акцепту даної Оферти Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань.

7.2. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв'язку з ним. У разі, якщо сторони не досягнуть домовленості щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до підсудності, встановленої законодавством України.

7.3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у судах України за встановленою законодавством підсудністю. Правом, яке регулює цей Договір, є матеріальне право України.

7.4. Сторона, яка вважає своє право порушеним, до звернення до суду зобов'язана пред'явити іншій Стороні претензію з викладенням своїх вимог. Претензія надсилається електронною поштою і одночасно надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Датою отримання претензії вважається день її отримання рекомендованим листом. Сторони дійшли згоди, що термін відповіді на претензію становить 30 календарних днів з дня її отримання.

7.5. Відповідь на претензію надсилається електронною поштою і одночасно надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо у зазначений у претензії розумний термін претензійні вимоги не задоволені, Сторона, яка вважає своє право порушеним, має право звернутися до суду.

7.6. Спори Сторін, які не врегульовані шляхом переговорів або у претензійному порядку, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Замовник дає Виконавцю свою згоду на обробку його персональних даних.

8.2. Виконавець обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних та наступної їх обробки є отримання Замовником послуг, які надаються Виконавцем.

8.3. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Замовника в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

8.4. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Замовником відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому Замовник згоден з тим, що такий відклик може спричинити такі наслідки:

- відмова з боку Виконавця в наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних;

- видалення облікового запису Замовника з Сайту.

8.5. Замовник також дає згоду на інші дії, що може здійснювати Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронної та іншої формі, включаючи, але не обмежуючись наступними персональними даними: ім'я, регіон проживання, адресу електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація та за бажанням Замовника, ІР-адреси, інші комунікаційні дані, повідомлення, листи, заяви.

8.6. Відповідно до вимог чинного законодавства України Виконавець може розкривати частину даних Замовника третім особам в цілях, пов'язаних з їх законними правами і повноваженнями, у тому числі державним органам та установам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.